Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące karty EKUZ. Jeśli wśród nich nie znajdziesz tego, czego szukasz skontaktuj się z nami!

Co to jest EKUZ?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 • EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia
 • EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko
 • EKUZ jest bezpłatny

Do czego uprawnia karta EKUZ?

EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA

 • osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych
 • w sytuacji nagłej
 • w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA
 • w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ)
 • na zasadach obowiązujących w kraju pobytu

Jak otrzymać kartę EKUZ:

Aby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego osoba ubiegająca się o wydanie karty jest zgłoszona. Wniosek można złożyć osobiście, za pomocą tradycyjnej poczty lub przez Internet. Karta jest wydawana nieodpłatnie, w większości przypadków wydawana jest od ręki.

W przypadku wyjazdu z tytułu wykonywania pracy – do wniosku o kartę EKUZ należy dołączyć dokument A1, który jest podstawą wystawiania przez NFZ karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Czym jest Formularz A1

Formularz A1 jest unijnym dokumentem potwierdzającym przynależność oddelegowanego pracownika do krajowego systemu zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że osoba wyjeżdżająca do pracy w Niemczech, nadal podlega ubezpieczeniu w Polsce. Formularz A1 jest dowodem na to, że wszystkie składki związane z krajowym ubezpieczeniem są opłacone na rzecz właściwego urzędu, czyli ZUS-u.

 Jak otrzymać formularz A1?

Formularz A1 jest wystawiany każdorazowo przez oddział ZUS właściwy dla pracodawcy, maksymalnie na okres 24 miesięcy dla jednego pracownika. Formalności  jak i sam dokument załatwia pracodawca.

Co gwarantuje karta EKUZ:

Posiadanie karty EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza, w sytuacjach zagrażających życiu, tj. w razie wypadku, nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą. Należy pamiętać o tym, że EKUZ gwarantuje Ci leczenie w placówkach medycznych działających w ramach publicznej opieki zdrowotnej w Niemczech.

Trzeba pamiętać, że karta EKUZ umożliwi korzystanie z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Jak uzyskać opiekę lekarską z Kartą EKUZ:

Pracując w Niemczech należy pamiętać, aby korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia posiadających umowę z regionalną kasą chorych. Placówki oznaczone są tablicą z napisem „Kassenarzt” lub „Alle Kassen”

W każdej lokalnej kasie (Krankenkasse) można otrzymać dokładną listę takich placówek.

Jeżeli zajdzie potrzeba nagłego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych poza normalnymi godzinami przyjęć, należy udać się do specjalnych przychodni („Notdienst”) działających już w wielu miastach

Lekarzowi należy przedstawić kartę EKUZ oraz dowód tożsamości. Natomiast pacjent otrzymuje druk 81, który jest dostępny także w języku polskim i który należy uzupełnić. Pytania dotyczą m.in. planowanego czasu pobytu w Niemczech. Dodatkowo należy podpisać oświadczenie, że pacjent nie przybył do Niemiec w celu otrzymania leczenia. Lekarz musi zachować kopię karty EKUZ. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując EKUZ.

Brak karty EKUZ – co robić?

Jeśli nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty za leczenie. Po powrocie do kraju możesz ubiegać się w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych o zwrot poniesionych kosztów. Dotyczy to zarówno publicznych, jak i prywatnych dostawców usług opieki zdrowotnej. Jednak warunki będą inne:

 • otrzymasz zwrot kosztów tylko za leczenie, do którego jesteś uprawniony w swoim kraju
 • otrzymasz zwrot odpowiadający kosztom, które poniósłbyś za takie samo leczenie w swoim kraju, czyli w rzeczywistości może okazać się, że nie otrzymasz zwrotu wszystkich kosztów, które poniosłeś w innym kraju.

Jeśli Twój stan wymaga natychmiastowego leczenia, Twój zakład ubezpieczeń może przesłać faksem lub pocztą elektroniczny dowód Twojego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć konieczności zapłaty z góry.

Jeśli masz wątpliwości co do przysługujących Ci praw i chcesz uzyskać informacje na ich temat zanim odbędziesz leczenie, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowy . W każdym kraju istnieje przynajmniej jeden taki punkt. Dowiesz się w nim, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu poniesionych kosztów i czy mają zastosowanie pułapy refundacji.

Co zrobić w sytuacji, gdy świadczeniodawca pomimo okazania karty EKUZ wystawia rachunek za udzielone świadczenie?

Co do zasady, osoba, która legitymuje się kartą EKUZ, a lekarz orzeknie, że z uwagi na wskazania medyczne, zasadne jest udzielenie jej określonego rodzaju rzeczowych świadczeń zdrowotnych, nie powinna zostać potraktowana inaczej niż osoba ubezpieczona w systemie państwa pobytu. Oznacza to, że polski pacjent przebywający czasowo na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA, który wymaga udzielenia mu świadczenia niezbędnego, nie powinien ponosić żadnych innych kosztów od tych, które za takie świadczenie poniosłaby osoba ubezpieczona w tym kraju. W przypadku jednak, gdy polski ubezpieczony, pomimo posiadania karty EKUZ, poniósłby koszt udzielonych świadczeń rzeczowych podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA, zgodnie z przepisami o koordynacji ma on prawo wystąpić do instytucji właściwej – oddziału wojewódzkiego NFZ – o zwrot kosztów, przy czym zwrot taki następuje według stawek stosowanych przez instytucję miejsca pobytu, gdzie świadczenia były udzielone, a więc nie obejmuje ewentualnych kwot współpłacenia.

Czy istnieje obowiązek posiadania EKUZ?

EKUZ jest dokumentem poświadczającym prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż państwo właściwe, czyli państwo, w którym dana osoba jest ubezpieczona, lub na mocy ustawodawstwa którego jest uprawniona do korzystania ze świadczeń. Jeżeli dana osoba ma status osoby ubezpieczonej lub uprawnionej, to w okresie, w którym takie prawo jej przysługuje może wystąpić o wydanie jej karty EKUZ. Posiadanie karty nie ma charakteru obowiązkowego, niemniej jednak warto uzyskać ten dokument zawsze, kiedy udajemy się tymczasowo do innego państwa UE/EFTA. Karta EKUZ zapewnia poczucie bezpieczeństwa o tyle, że w razie konieczności skorzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu zagranicą, okazując kartę EKUZ lekarzowi, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju, a za udzielone świadczenie pacjent nie powinien zostać obciążony kosztami, innymi niż koszty, które zgodnie z ustawodawstwem tego państwa ponoszą osoby w nim ubezpieczone. Należy pamiętać, że EKUZ stanowi gwarancję tego, że jej posiadacz skorzysta w państwie pobytu z takiego samego leczenia, w tym z procedur i stawek, jak osoba ubezpieczona w systemie ubezpieczeń zdrowotnych tego państwa.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba, że zaznaczono inaczej.

 • Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu, nie więcej niż za 28 dni w ciągu roku. Należy pokryć także koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu, np. leczenie przez ordynatora.
 • Do przyjęcia do szpitala niezbędne jest skierowanie od lekarza. W nagłym przypadku można zgłosić się do szpitala bezpośrednio, pokazując przy przyjęciu EKUZ lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Szpital skontaktuje się z niemiecką kasą chorych, aby uzyskać potwierdzenie o pokryciu kosztów. Zostanie pobrana opłata w wysokości 10 EUR za dzień i maksymalnie za 28 dni w roku kalendarzowym.
 • Odpłatność za leki i materiały opatrunkowe na receptę wynosi 10% ceny, jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR.
 • Odpłatność za środki lecznicze wynosi 10% ceny oraz 10 Euro za wypisanie środka leczniczego.
 • Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci do 18 roku życia i kobiet w ciąży.
 • Ponieważ transport sanitarny w Niemczech zapewniają instytucje niezwiązane ze szpitalami, przewoźnikowi także należy okazać EKUZ. Jeśli będzie to niemożliwe, w przypadku otrzymania rachunku formularz należy przesłać niezwłocznie wraz z otrzymanym rachunkiem do instytucji, która wystawiła rachunek za transport.
 • Za transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. Koszty przewozu na leczenie ambulatoryjne są refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach. UWAGA! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Niemczech dopłat pacjenta za świadczenia medyczne. Dlatego, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

UWAGA! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Niemczech dopłat pacjenta za świadczenia medyczne. Dlatego, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

banerinvent

Szukasz pracy?

U nas nie musisz mieć doświadczenia!

 

Wszystko załatwisz on-line,

A umowę podpiszesz bez wychodzenia z domu!

 

 

Zobacz jakie to proste!

Możesz dostać pracę w ciągu kilku chwil!