Słownik pojęć

 

Remanent to działania mające na celu policzenie faktycznej ilości posiadanych towarów, a następnie zestawienie wyliczonego stanu z ilością towarów wynikającą z prowadzonych dokumentów księgowych. Mogą być nimi: faktury, PZ-ki, raporty kasowe oraz stany w komputerowym programie handlowo-magazynowym. Jeśli wystąpią różnice pomiędzy stanem faktycznym towarów, a tym wynikającym z dokumentów, należy skorygować dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź zasadami danego przedsiębiorstwa. Pojęcie remanent występuje zamiennie ze słowem inwentaryzacja.

Inwentaryzacja – wszystkie działania obejmujące czynności, które mają na celu ustalenie faktycznego stanu składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest weryfikacja zapisów księgowych i wprowadzenie w nich koniecznych korekt zgodnie z rzeczywistym stanem posiadania.

 

Inwentaryzacje wykonuje się poprzez następujące czynności:

  • Wykonanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w posiadaniu przedsiębiorstwa,

  • Wycena wartości spisanych składników,

  • Ustalenie i wyjaśnienie przyczyn braku towarów,

  • Zaplanowania sposobów uniknięcia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem.

 

Rodzaje inwentaryzacji:

  • Spis z natury – przeprowadzany przez komisję inwentaryzacyjną, na podstawie zliczenia środków majątku w przedsiębiorstwie. Spis z natury obejmuje środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki pieniężne w kasie oraz papiery wartościowe.

  • Uzgadnianie sald z kontrahentami – zestawienie stanu środków pieniężnych na kontach bankowych: kredyty, pożyczki, zobowiązania oraz należności.

  • Weryfikacja stanu ewidencyjnego – odnosi się do aktywów oraz pasywów niemożliwych do policzenia w spisie inwentaryzacyjnym lub uzgodnienie z saldami kontrahentów. Odnosi się zazwyczaj do gruntów rolnych, należności oraz zobowiązań publicznoprawnych oraz innych składników niemożliwych do obejrzenia.

 

Inwentaryzacja roczna – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, inwentaryzacja powinna być wykonywana ostatniego dnia każdego roku obrotowego poprzez przeprowadzenie spisu z natury. Po wykonaniu spisu należy wycenić ujęte w nim materiały oraz zestawić wartości z danymi zawartymi w księgach rachunkowych. Różnice należy wyjaśnić i rozliczyć. Inwentaryzacja roczna towarów może być wykonana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i nie później niż do 15 dnia następnego roku.

.